Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Józefów

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Józefowa.

Stypendium szkolne

 1. W zależności od potrzeb uczniów, może stanowić:
 1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania
  oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą może być realizowane w szczególności w następujących formach:
  1. pokrycia kosztów wyrównawczych zajęć edukacyjnych, korekcyjno-kompensacyjne, logopedycznych oraz innych wynikających z realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także zajęć rozwijających zainteresowania uczniów,
  2. pokrycia kosztów wyjazdów w ramach zajęć sportowych organizowanych przez szkołę,
  3. pokrycia kosztów wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym, w tym wyjazdów do teatru, kina, muzeum, itp., wycieczek szkolnych krajoznawczych, w tym wyjazdów na tzw. „zieloną szkołę".
 2. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów poniesionych na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym może nastąpić w szczególności w postaci pokrycia kosztów:
  1. zakupu podręczników, lektur i ćwiczeń szkolnych oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym,
  2. zakupu pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych, artykułów papierniczych, plecaka, tornistra, torby szkolnej i worka na obuwie,
  3. zakupu obuwia sportowego i stroju wykorzystywanego podczas zajęć wychowania fizycznego,
  4. zakupu stroju galowego, mundurka szkolnego i obuwia na zmianę,
  5. zakupu stroju wymaganego na zajęcia praktyczne oraz zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych,
  6. zakupu sprzętu i akcesoriów komputerowych wykorzystywanych w procesie  edukacyjnym ucznia oraz dostępu do Internetu,
  7. zakupu biurka, lampki na biurko, krzesła do biurka, regału na książki,
  8. zakupu przyborów do nauki zawodu,
  9. zakupu okularów korekcyjnych,
  10. zakupu innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę.
 3. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania może nastąpić w szczególności w formie zwrotu kosztów zakwaterowania (internat, bursa, stancja), dojazdów do szkoły (transport do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej - imienne bilety miesięczne za okres, w którym realizowana jest nauka).
 1. Pomoc finansową może dostać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji spowodowanej:  
 1. niskim dochodem na osobę w rodzinie, nieprzekraczającym 600,00 zł miesięcznie.
 2. wielodzietnością rodziny lub niepełną rodziną, występowaniem w domostwie: bezrobocia, niepełnosprawności, choroby ciężkiej, długotrwałej lub nieuleczalnej, alkoholizmu, narkomanii lub życiowej, spowodowanej zdarzeniem  losowym.
 1. Wysokość wsparcia finansowego wynosi miesięcznie od 149,00 zł do 248,00 zł.
 2. W każdym przypadku wysokość stypendium szkolnego ustala się indywidualnie, w oparciu o art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty i wynosi miesięcznie:
 1. 150 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 60 % kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej,
 2. 110 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 60% do 100 % kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej,
 3. Za każdą dodatkową okoliczność uzasadniającą przyznanie stypendium szkolnego tj. występujące w rodzinie ucznia: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, wysokość stypendium szkolnego, ustalona na zasadach określonych w ust. 2 zwiększa o 10 % kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, jednakże łącznie nie więcej niż o 50 % tej kwoty.
 1. Wnioski o przyznanie pomocy socjalnej w formie stypendium szkolnego dla ucznia, można składać w okresie od 1 do 15 września danego roku.

 

Zasiłek szkolny

 1. Przysługuje uczniowi, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej
  z powodu zdarzenia losowego (śmierć rodziców lub opiekunów prawnych, pożar, kradzież lub zalanie mieszkania, klęska żywiołowa, inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia).
 2. Wysokość zasiłku szkolnego wynosi jednorazowo do 620.00 zł.
 3. Wniosek należy złożyć w nieprzekraczającym terminie 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą