Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Józefów

Refundacja podatku VAT 2023 r i 2024 r.

Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687 ze zm.)

 • Ogrzewasz swoje jednoosobowe gospodarstwo domowe głównie paliwem gazowym, a twój przeciętny miesięczny dochód nie jest wyższy niż 2100 zł?
 • Wchodzisz w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, ogrzewanego głównie paliwem gazowym, a przeciętny miesięczny dochód waszego gospodarstwa to nie więcej niż 1500 zł na osobę?

31. grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

Ustawa ta zmienia, między innymi, ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w ten sposób, że wydłużony zostaje okres, w którym można ubiegać się o refundację podatku VAT za gaz.

Zgodnie z wymienioną ustawą, refundacja podatku VAT należy się za gaz dostarczony w kolejnym okresie tj. od 1  stycznia do 30 czerwca 2024 r.

Na czym polega:

Wniosek dotyczy zwrotu podatku VAT za paliwo gazowe. Możesz otrzymać zwrot podatku VAT za paliwo gazowe, jeśli:

 • głównym źródłem ogrzewania twojego gospodarstwa domowego jest jedno z następujących źródeł:
  • kocioł gazowy,
  • bojler gazowy,
  • podgrzewacz gazowy przepływowy,
  • kominek gazowy zasilane paliwami gazowymi,
 • główne źródło ogrzewania zgłoszono do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
 • tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe i twój przeciętny miesięczny dochód nie jest wyższy niż 2100 zł lub
 • wchodzisz w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Możesz złożyć wniosek o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla swojego gospodarstwa domowego, jeśli paliwo to dostarczono w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Do wniosku dołącz opłaconą fakturę VAT za dostarczone paliwo i dowód jej opłacenia.

Kto może złożyć wniosek

Każdy, kto:

 • ukończył 18 lat,
 • mieszka i przebywa w Polsce,
 • jest obywatelem Polski lub
 • jest cudzoziemcem, który ma:
  • zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta,
  • status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany,
  • obywatelstwo państwa Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii.

Nie składaj wniosku, jeśli:

 • tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe, a twój przeciętny miesięczny dochód jest wyższy niż 2100 zł,
 • wchodzisz w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód jest wyższy niż 1500 zł na osobę.

Co należy przygotować :

 • Dane do wniosku:
 • dane wszystkich członków twojego gospodarstwa domowego:
  • imię,
  • nazwisko,
  • numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości – jeśli ktoś nie ma numeru PESEL,adres gospodarstwa domowego,
 • dane kontaktowe – podaj, jeśli chcesz:
 • adrese-mail – aby otrzymać pocztą elektroniczną informację o przyznaniu refundacji podatku VAT,
 • numer telefonu – do kontaktu z urzędem,
 • numer rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który chcesz otrzymać zwrot podatku,
 • fakturę VAT i dowód  jej opłacenia – w opisie faktury musi znaleźć się informacja o okresie, w którym dostarczono paliwa gazowe,
 • informację o dacie otrzymania faktury i jej numer – jeśli złożysz wniosek w marcu 2024 roku lub później.
 • w przypadku przedłożenia do wniosku fakur dokumentujących dostarczenie paliw gazowych w roku 2023  lub w okresie od dnia 01.01.2004r. do 30.06.2024 r. i obejmującej dostarczenie paliw gazowych w więcej niż jednym roku kalendarzowym załącza się : informację przedsiębiorstwa energetycznego dotyczącą ilości paliw dostarczonych w 2023 r. oraz odrębnie za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Jeśli wniosek składasz pierwszy raz lub jeśli zmieniły się dane gospodarstwa domowego lub jego członków – podaj też informacje, które pozwolą ustalić przeciętny miesięczny dochód twojego gospodarstwa domowego w roku:

 • 2021 –  jeśli wniosek złożysz do 31 lipca 2023 roku,
 • 2022 –  jeśli wniosek złożysz po 31 lipca 2023 roku.

Informacje, które pozwalają ustalić przeciętny miesięczny dochód twojego gospodarstwa domowego, to:

 • łączna kwota alimentów,
 • kwota dochodu każdego członka gospodarstwa domowego, jeśli tego dochodu nie obejmuje podatek od osób fizycznych,
 • powierzchnia gospodarstwa rolnego (w hektarach), jeśli ty lub inny członek gospodarstwa domowego osiągacie dochody z gospodarstwa rolnego.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą