Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Józefów

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Sosnowa 17c, 05-420 Józefów

 

Dyżury - budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie
ul. Sosnowa 17c, 05-420 Józefów
Poniedziałki 10.00-15.00

tel. 22 789 53 93

 

Gminna Komisja stanowi interdyscyplinarny zespół ekspertów w zakresie lokalnej polityki wobec problemów alkoholowych. Działa w oparciu o Ustawę o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Ustawowe zadania Gminnych Komisji:

 • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;

 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu
  w zakładzie lecznictwa odwykowego;

 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych - zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy,
  o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe);

 • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wystawionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta).

 

Zobowiązanie do leczenia
Wniosek o wszczęcie procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego może złożyć każdy kto ma wiedzę, że osoba nadużywająca alkoholu:

 • powoduje rozkład życia rodzinnego,

 • demoralizuje małoletnich,

 • uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny

 • systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny

Osobę, która spełnia powyższe przesłanki, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

 

Procedura zobowiązania członka rodziny do leczenia odwykowego:

 1. wniosek do MKRPA

 2. postępowanie wyjaśniające:

 • wywiad, opinia z Policji, OPS, inne ważne informacje;

 • wezwanie na posiedzenie zespołu motywacyjnego;

 • motywowanie do podjęcia leczenia i monitorowanie udziału w terapii;

 • w przypadku niewyrażenia zgody do podjęcia dobrowolnego leczenia lub zaprzestania udziału w terapii skierowanie na badanie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w przypadku wydania opinii, która potwierdza uzależnienie od alkoholu lub niezgłoszenie się na badanie biegłych sądowych skierowanie wniosku do sądu;

 1. postępowanie sądowe;

 2. postanowienie sądu zobowiązujące do leczenia odwykowego.

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą