Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Józefów

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5/7, 05-420 Józefów
Telefon: 22 789 53 93
e-mail: kontakt@mopsjozefow.com

Deklaracja dostępności

Data publikacji strony internetowej: 22.10.2018 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.07.2022 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona psiada następujace ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- wersję kontrastową,
- możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
- wyróżnienie odnośnikow.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.11.27

Deklarację sporządzono na podstawie analizy własnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Kołdyka, kontakt@mopsjozefow.com
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 789-53-93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o ktorą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizowac żądanie niezwłocznie, nie poźniej niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie może być dłuższy niz 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszacy żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wszczęciu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://rpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna

Budynek znajduje się przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5/7 w Józefowie. Przed budynkiem znajduje sie 1 miejsce parkingowe dla osób z  niepełnosprawnością. Miejsce te specjalnie jest oznakowane.
Wejscie do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (schody).
W budynku nie ma windy ani platformy dla wózków.
W budynku brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzacych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby niepełnosprawne mogą składać dokumenty kierowane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie w Biurze Obsługi Klientów Urzędu Miasta Józefów. Budynek jest przystosowany do potrzeb osob niepełnosprawnych.

Tłumacz języka migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą