Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Józefów

Asystent rodziny

Termin „asystent” pochodzi od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, wspierającą.

Wsparcie asystenta rodziny najczęściej kierowane jest do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych, do rodzin w których dziecko  powraca po pobycie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym.

Asystent rodziny przydzielany jest rodzinie przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, na wniosek pracownika socjalnego, po dokonaniu analizy sytuacji rodziny.

Asystent rodziny pracuje z rodziną w oparciu o plan pracy z rodziną. Współpraca z rodziną jest długofalowa, w zależności od potrzeb rodziny prowadzona średnio przez 2-3 lata. W przypadku braku współpracy rodziny w realizacji planu pracy możliwe jest podjęcie decyzji o wcześniejszym zakończeniu pracy asystenta. Asystent rodziny działa na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków. Współpraca z asystentem odbywa się za zgodą rodziny i przy aktywnym jej udziale. Podczas spotkania asystent próbuje dowiedzieć się jak najwięcej o rodzinie, dzieciach, o występujących w rodzinie problemach oraz ich oczekiwaniach. Asystent wspólnie z rodziną określa sposób wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. Ustala mocne strony rodziny oraz rodzaj i kolejność podejmowanych działań. Ostatecznie na zmianę i sukces pracuje sama rodzina. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, dostosowanie pracy do możliwości i kontekstu życia rodziny oraz poprzez małe kroki. Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Asystent rodziny z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny. Asystent nie tylko odpowie na wszystkie pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w Twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach (z wyłączeniem świadczeniodawców). Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Zadania asystenta rodziny w ramach ustawy „Za Życiem”:

  • wsparcie i towarzyszenie emocjonalne
  • pomoc w dotarciu do miejsc oraz specjalistów, gdzie rodzina może otrzymać wsparcie
  • opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia
  • załatwianie spraw w różnych instytucjach w imieniu rodziny na podstawie upoważnienia
  • pomoc rodzinie: w skutecznym przezwyciężaniu trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, w uzyskaniu wsparcia psychologicznego czy pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie
Asystenci Rodziny:

Agnieszka Kabas
a.kabas@mopsjozefow.com
22 789 53 93 w. 27

Arkadiusz Maciejak
a.maciejak@mopsjozefow.com
22 789 53 93 w. 26

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą