Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Józefów

Pomoc finansowa

Zasiłek okresowy

Przysługuje w szczególności ze względu na:

 1. Długotrwałą chorobę
 2. Niepełnosprawność
 3. Bezrobocie
 4. Możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Komu przysługuje:

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 776 zł)
 2. Rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 600 zł na osobę).

Jaka wysokość:

 1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 388 zł miesięcznie;
 2. W przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 3. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek celowy

Przysługuje w szczególności na:

pokrycie części lub całości: zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, kosztów pogrzebu.

Komu przysługuje:

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 776 zł)

 2. Rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 600 zł na osobę)

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach: osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może zostać przyznany:
  - specjalny zasiłek celowy - nie podlegający zwrotowi,
  - specjalny zasiłek celowy - pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

 4. Osobie bezdomnej i innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne

 5. Osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej

Jaka wysokość:  wysokość zasiłku celowego uwarunkowana jest od potrzeb klienta oraz możliwości finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zasiłek stały

Przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
 
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł  miesięcznie;
 2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

Definicje:   

 • Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej:  wynosi 776 zł
 • Kryterium dochodowe rodziny:  iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 600 zł i liczby osób w rodzinie
 • Osoba samotnie gospodarująca:  to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe
 • Rodzina:  osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.   
 • Wywiad środowiskowy:
 • W ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o wypłatę zasiłku okresowego pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy. Wywiad przeprowadzany jest miejscu zamieszkania lub pobytu osoby starającej się o zasiłek. W sprawach pilnych pracownik socjalny musi przeprowadzić wywiad w ciągu 2 dni. To właśnie wywiad środowiskowy stanowi podstawę do przyznania zasiłku okresowego. Z tego też powodu wnioskodawca nie może odmówić wywiadu.
 • Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
 • Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny obchodzą